Tam Nguyen Hoc Dao
Bon Tanh Hoan Nguyen

Niệm Phật Đường Tầm Nguyên do thầy Thích Thông Lai trụ trì và hướng dẫn phật tử theo Pháp Môn Tịnh Độ.

LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ

 • Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dười hòa, nhẫn nhục đìều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc hoàn thành cho người là việc tốt.
 • Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình.
 • Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.
 • Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ăn, lúc mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm.
 • Ngoài việc niệm phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay.
 • Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối.
 • Nếu đã tu hành phải tự hiểu là công phu phước đức của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương.
 • Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.
 • Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại.
 • Hãy xem mọi người như là bồ tát, mà ta chỉ là phàm phu.
 • Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thuyết Pháp Videos

"Tầm sư học đạo, bổn tánh hoàn nguyên"

                                                                                             Thượng Tọa Thích Thông Lai

AWARDS

LIÊN LẠC

Use the contact form below to send us email

Chùa Tầm Nguyên

Liên lạc với website administrator chuatamnguyen@yahoo.com

Name: Thượng Tọa Thích Thông Lai
Phone: 425-255-4798
Address: 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055
×