Ban Điều Hành

Minh Triết

Minh Triết

Chủ Tịch

Điện Thoại: (253) 224-1800

Send Email

Liễu Chánh

Liễu Chánh

Thư Ký

Điện Thoại: (206) 458-2266

Send Email

Diệu Phổ

Diệu Phổ

Phó Chủ Tịch

Điện Thoại: (206) 617-9045

Send Email

Diệu Hoang

Diệu Hoang

Thư Ký

Điện Thoại - (714) 343-5862

Send Email

Võ Tuyên

Võ Tuyên

Thủ Quỹ

Điện Thoại: (206) 326-9389

Send Email

Diệu Tịnh

Diệu Tịnh

Thủ Quỹ

Điện Thoại - (206) 234-9873

LIÊN LẠC

Use the contact form below to send us email

Chùa Tầm Nguyên

Liên lạc với website administrator chuatamnguyen@yahoo.com

Name: Thượng Tọa Thích Thông Lai
Phone: 425-255-4798
Address: 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055
×