Phát Hành Dĩa Pháp Âm

Do Phật tử phát tâm bồ đề phân phát dĩa Mp3 thuyết pháp hoàn toàn miễn phí.

USA - Santa Anna, Cali 
» đạo hữu Liễu Hội:
ThienPhapLieuHoi@yahoo.com
(714) 837-9536

USA - Cali
» đạo hữu Nguyễn Mẫn:
LinhManNhut@yahoo.com
(408) 712 0220

USA - Texas
» đạo hữu Diệu Ngọc:
(832) 766-0012 hoặc
(281) 458-3717

USA - New York
» đạo hữu Tuấn:
JonnyLee2006@yahoo.com
(347) 859 7344

USA - Pennsylvania
» đạo hữu Thiện Thông:
adidaphat10108@yahoo.com
(484) 798-5426

Canada - Alberta
» đạo hữu Tonya Lâm:
Tonya_Lam@hotmail.com

Úc Châu - Sydney
» đạo hữu Nguyễn Mẫn:
0434 083 950
manhjade@yahoo.com.au

» đạo hữu Diệu Dung:
0422 035 394
dieudung1@yahoo.com.au

Việt Nam - Long Xuyên
» đạo hữu Trí Đạo:
thuyfourhan@yahoo.com
đt: 0913151093

Châu Âu - Pháp
» đạo hữu Tịnh Diệu:
TamSu.HocDao@yahoo.com.vn
Y!M: tamsu.hocdao

LIÊN LẠC

Use the contact form below to send us email

Chùa Tầm Nguyên

Liên lạc với website administrator chuatamnguyen@yahoo.com

Name: Thượng Tọa Thích Thông Lai
Phone: 425-255-4798
Address: 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055
×