"Tầm sư học đạo, bổn tánh hoàn nguyên"

                                                                                             Thượng Tọa Thích Thông Lai

AWARDS

LIÊN LẠC

Use the contact form below to send us email

Chùa Tầm Nguyên

Liên lạc với website administrator chuatamnguyen@yahoo.com

Name: Thượng Tọa Thích Thông Lai
Phone: 425-255-4798
Address: 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055
×