Sinh Hoạt

THỨ BẢY (tạm hoãn)

CHỦ NHẬT
10:00am --> 11:00am - Niệm Phật A-di-đà
11:30am --> 01:00pm - Thuyết Pháp/Cầu Siêu/Cầu An
01:00pm --> 01:50pm - Thọ Trai
04:00pm --> 05:00pm - Thí Thực Cô Hồn

THƯỜNG NHẬT
06:00am --> 07:00am - Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm
07:00am --> 08:30am - Tụng Kinh Pháp Hoa
07:30pm --> 09:30pm - (Thứ Hai, Tư, Sáu) Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

(Thứ Ba, Năm, Bảy) Niệm Hồng Danh A-di-đà Phật:

  • Ngồi niệm Phật 1 tiếng
  • Kinh Hành 30 phút
  • Lạy Hải Triều Âm 30 phút

14 VÀ CUỐI THÁNG TA
7:30pm - Sám Bái Hồng Danh (108 lạy)

LIÊN LẠC

Use the contact form below to send us email

Chùa Tầm Nguyên

Liên lạc với website administrator chuatamnguyen@yahoo.com

Name: Thượng Tọa Thích Thông Lai
Phone: 425-255-4798
Address: 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055
×